در باره هلدینگ

                                                        
همواره در دنیای پر سرعت تکنولوژی و رقابت، رد پای مدیران و رهبرانی دیده می شودکه با تدبیر و تفکراتخوددست به کارهای بزرگ زده اند آنچنان که همواره در تقابل با رقیبان خود با بهره جویی از قدرت تشخیص،پیش بینی و همچنین مدیریت ذاتی شان، نتایج چشم گیری خلق کرده اند و بهواسطه همتشان و با تشکیلسازمانی یکپارچه نه تنهامسبب امرار معاش عده ای دیگر شده اند، بلکه به رونق اقتصادی کشورشان نیزخدمت کرده اندشاید همین خصوصیات و اهدافبود که باعث شد در سال 1385 برادران دانا با تاسیس شرکتدانا الکترونیک تصمیم به راه اندازی هلدینگ دانا بگیرند

 امروزه پس از گذشت شانزده سال، حوزه ی فعالیت هلدینگ دانا در زمینه های صنعتی (شرکت داناالکترونیک)، صادرات (صادرات زعفران دانا به اروپا و کشورهای همجوار) بازرگانی ( گروه بازرگانی دانا فعال در حوزه ی پخش محصولات الکتریکی ) و عمرانی (گروه ساختمانی دانا) میباشد.


سیدرضادانا، مدیر عامل گروه صنعتی دانا، تولید کننده جوان برتر کشور سال 1388دریافت لوح تقدیر از سازمان ملل توسط سیدرضا دانا مدیر عامل گروه صنعتی دانا

سید رضا دانا ، مدیر عامل گروه صنعتی دانا، کارافرین برتر استان فارس در سال 1389
 

 

سید رضا دانا،مدیر گروه صنعتی دانا، مدیر جوان برتر سرمایه گذاری کشوری در بخش صنعت   1391  


شرکت داناالکترونیک، غرفه برتر نمایشگاه بین المللی شیراز 1392دریافت تندیس اصالت کالا در سال ۹۲ توسط گروه صنعتی دانا 

 دریافت مدال برند برتر محصول صادراتی به ترکیه در سال ۹۳ توسط گروه صنعتی دانا
           
دریافت تندیس هلدینگ برتر کشوری در سال ۹۶ توسط سید علیرضا دانا مدیر عامل هلدینگ دانا

دریافت تندیس هلدینگ برتر کشوری سال 96 توسیط سید علیرضا دانا مدیر عامل هلدینگ دانا
          
 
 داناالکترونیک برند برتر کشوری سال 1396