مجتمع اموزشی دانا

        
آموزشگاه برق صنعتی دانا در سال 1387 با هدف آموزش جوانان جهت بازار کار 

 با یک رشته ی برق صنعتی تاسیس گردیده شد و با توجه به آموزش صحیح 

و افزایش فارق التحصیلان باعث استقبال جوانان و درخواست افزایش رشته از 

طرف علاقه مندان گردید این واحد آموزشی پس از اخذ مجوز رشته ها ی 

پی ال سی و ابزار دقیق  و انتقال به ساختمان جدید نام خود را به مجتمع آموزشی

 تغییر داد مجتمع آموزشی دانا تا به امروز افتخار آموزش بیش از 500 جوان و راهی

 کردن آن ها به بازار کارجهت سازندگی کشور عزیزمان ایران را دارد