محافظ الکترونیکی و سیم سیار
دانترونیک برگرفته شده از مخفف داناالکترونیک ، برند تجاری محصولات گروه صنعتی داناالکترونیک میباشد که به صورت تخصصی 

از سال ۱۳۸۵ در حوزه تولید محافظ الکترونیکی و سیم سیار استاندارد 

در مدل ها و متراژ های مختلف فعالیت دارد و عمده محصولات این برند 

به شرح ذیل میباشد


محافظ یخچال و فریزر ۲ خانه ارت دار دانترونیک


محافظ یخچال و فریزر ۲ خانه بدون ارت دانترونیک

محافظ کامپیوتر و صوتی تصویری چهار خانه ارت دار دانترونیک

محافظ کامپیوتر و صوتی تصویری شش خانه ارت دار دانترونیک (رک مونت)

محافظ کامپیوتر و صوتی تصویری هشت خانه ارت دار دانترونیک (رک مونت)


سیم سیار دوخانه بدون ارت دانترونیک در متراژ ۱/۸ ، ۳ ، ۴/۸ متری

سیم سیار چهار خانه ارت دار دانترونیک در متراژ ۱/۸ ، ۳ ، ۴/۸متری

سیم سیار چهار خانه بدون ارت دانترونیک در متراژ ۱/۸ ، ۳ ، ۴/۸متری

سیم سیار شش خانه ارت دار دانترونیک در متراژ ۱/۸ ، ۳ ، ۴/۸متری

سیم سیار شش خانه بدون ارت دانترونیک در متراژ ۱/۸ ، ۳ ، ۴/۸متریسیم سیار هشت  خانه ارت دار دانترونیک در متراژ ۱/۸ ، ۳ ، ۴/۸متری سیم سیار هشت خانه بدون ارت دانترونیک در متراژ ۱/۸ ، ۳ ، ۴/۸متری
محافظ کامپیوتر و صوتی تصویری چهار خانه بدون ارت دانترونیک در متراژ ۱/۸ و ۳ متری 

سیم سیار سه خانه بدون ارت دانترونیک در متراژ ۱/۸ ، ۳ ، ۴/۸ متری